România intră oficial în epoca de aur. Proiectul cu cianuri de la Certej a primit acord de mediu

3 09 2012

Asociaţiile Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, Alburnus Maior şi Re.Generation condamnă emiterea recentă a acordului de mediu pentru proiectul Certej, prima exploatare a aurului la scară largă pe bază de cianuri din România.

Proiectul minier propus la Certej, judeţul Hunedoara, de către compania canadiană Eldorado Gold Corporation prin intermediul societăţii Deva Gold a primit acordul de mediu din partea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, creând astfel un precedent extrem de periculos pentru România.

Prin detaliile sale – impactul devastator asupra mediului, vicii de legalitate, reţeaua de acţionari, respectiv companiile deţinătoare, proiectul de exploatare de la Certej se aseamănă celui propus la Roşia Montană, atrăgând de-a lungul timpului critici serioase din partea organizaţiilor de protecţia mediului din România.

Proiectul, care ocupă o suprafaţă de 456 de hectare, presupune procesarea a 45 de milioane de tone de minereu – cu o concentraţie de 1,8 g de aur pe tonă de minereu – şi utilizarea unei cantităţi de cianură de sodiu de 1653 tone pe an, timp de 16 ani, perioada de operare a minei. Ca şi în cazul proiectului Roşia Montană, reziduurile rezultate după prelucrare, inclusiv cele cu cianură şi metale grele, vor fi depozitate într-un iaz de decantare în aer liber cu o suprafaţă totală de 63 de hectare.

Principalul investitor, Eldorado Gold Corporation, este o companie minieră canadiană, listată la bursa din Vancouver care operează şi în Grecia, Turcia, China şi Brazilia. Compania minieră a preluat în decembrie 2011 European Goldfields, care deţinea 80% din societatea Deva Gold SA, celelalte 20% din acţiuni fiind deţinute de compania de stat Minvest Deva. La începuturile lor, cele două afaceri, Roşia Montană Gold Corporation şi Deva Gold au fost finanţate de Frank Vasile Timiş, fondatorul şi fostul preşedinte al Gabriel Resources, compania ce deţine pachetul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation.

Emiterea acordului de mediu pentru proiectul de la Certej în data de 5 iulie 2012 de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara creează un precedent extrem de periculos pentru România.

Ceea ce guvernele anterioare doar au discutat, Guvernul Ponta a realizat în doar două luni de la numire. Deşi, atât premierul Victor Ponta, cât şi ministrul Mediului şi Pădurilor Rovana Plumb susţineau cu tărie la începutul mandatului că proiectul minier de la Roşia Montană nu poate merge înainte fără garanţii de mediu, renegocierea participaţiei statului sau desecretizarea contractului, mimând astfel interes şi responsabilitate faţă de implicaţiile serioase pe care asemenea proiecte de exploatare le ridică la adresa mediului şi comunităţilor afectate, Guvernul nu a solicitat nicio garanţie de mediu pentru aprobarea proiectului de la Certej. Participaţia statului român, similară celei de la Roşia Montană, este acceptată în forma actuală, iar contractul ce stă la baza acestui proiect este tot unul secret.

Mai mult, în emiterea acordului de mediu pentru proiectul de la Certej, autorităţile au considerat ca acceptabil impactul produs de consumul a 29 de milioane de metri cubi de apă din râul Mureş, defrişarea a 187 de hectare de pădure şi suprapunerea proiectului minier cu situl Natura 2000 – ROSPA 0132 Munţii Metaliferi pe o suprafaţă de 108 hectare.

“Cerem USL-ului şi Guvernului României să îşi asume public această decizie, emiterea acordului de mediu pentru un proiect minier bazat pe cianuri şi să explice tuturor românilor beneficiile sale de mediu, economice şi sociale.” a declarat Eugen David, preşedintele Alburnus Maior.

“Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Certej ne-a provocat încă de la începutul său serioase îngrijorări, prezentând numeroase vicii de legalitate. Lipsa studiilor şi a evaluărilor impactului asupra biodiversităţii, conform Directivei Habitate şi Directivei Păsări sau lipsa oricăror evaluări privind potenţialul arheologic al zonei şi starea de sănătate a populaţiei privind substanţele periculoase ne îndreptăţesc să ne adresăm Comisiei Europene pentru controlul conformităţii cu normele de drept comunitar amintite, dar şi să cerem instanţei naţionale competente anularea acordului de mediu emis”, a declarat Tudor Brădăţan, din partea Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu.

Informaţii pe larg despre proiectul minier de la Certej se găsesc aici.

–––––––––––––––––

ENG version

Romania is officially entering the golden age.

The environmental permit has been released for the Certej cyanide project

The Independent Centre for Development of Environmental Resources, Alburnus Maior, and Re.Generation associations are condemning the recent issue of the environmental permit for what is to be the first large-scale cyanide based gold mining exploitation in Romania.

The proposed mining project by the Canadian company Eldorado Gold Corporation through the Deva Gold Company at Certej, Hunedoara County, has received the environmental permit from the Regional Environmental Protection Agency of Timisoara, creating an extremely dangerous precedent for Romania.

Through its details – the devastating impact on the environment, the legal flaws, the network of shareholders, i.e. the holding companies, the project operating in Certej is similar to the one proposed in Roşia Montană, attracting over time serious criticism by the environmental protection organizations in Romania.

The project, which covers an area of 456 hectares, involves processing 45 million tons of ore – with a concentration of 1.8 grams of gold per tons of ore – and the use of a sodium cyanide quantity of 1653 tons per year for a period of 16 years, during the operation of the mine. As with the Roşia Montană project, the after processing residues, including the cyanide and heavy metals ones, will be stored in an outdoor pond with a total area of 63 hectares.

The main investor, Eldorado Gold Corporation is a Canadian mining company listed on the Vancouver Stock Exchange that operates also in Greece, Turkey, China and Brazil. The mining company took over European Goldfields in December 2011, which owned 80% of Deva Gold SA Company, the remaining 20% of the shares being held by state-owned company Minvest Deva. At their inception, both Roşia Montană Gold Corporation and Deva Gold businesses were funded by Vasile Frank Timis, the founder and former president of Gabriel Resources, the company that owns the majority of Roşia Montană Gold Corporation.

The issue of the environmental permit for the Certej mining project on July 5th, 2012 by the Regional Environmental Protection Agency of Timisoara creates a very dangerous precedent for Romania.

What the previous governments had only discussed about, the Ponta Government achieved in just two months from being appointed. Although the Prime Minister Victor Ponta and the Minister of Environment and Forests Rovana Plumb argued strongly at the start of their warrant that Roşia Montană mining project cannot go forward without environmental safeguards, the renegotiation of state participation or contract declassification, thus mimicking interest and responsibility towards the serious implications that such mining projects poses to the environment and affected communities, the Government has not requested any environmental guarantee prior approving the Certej project. The participation of the Romanian State, similar to the one at Roşia Montană, is accepted in its present form and the contract underlying this project is still a secret one.

Moreover, in issuing of the environmental permit for the Certej project, the authorities found as acceptable the impacts of 29 million cubic meters of water consumption from the Mureş River, the deforestation of 187 hectares of forest and overlapping of the mining project with the Natura 2000 – 0132 ROSPA Ore Mountains site over an area of 108 hectares.

„We ask the USL party and the Romanian Government to publicly assume this decision – the issuing of environmental permit for a mining project based on cyanide technologies, and explain to all Romanians its environmental, economic and social benefits.” declared Eugen David, president of Alburnus Maior.

„The environmental impact assessment for the Certej project caused us serious concerns even from its early stages, presenting numerous legal flaws. The lack of studies and impact assessments on biodiversity under the Habitats Directive and the Birds Directive, or the lack of any assessment regarding the archaeological potential of the area, and the health of the population concerning hazardous substances, allow us to address the European Commission to asses compliance with the mentioned Community Law, and also to ask the competent national court the cancellation of the issued environmental permit.” said Tudor Brădăţan, from the Independent Centre for Development of Environmental Resources.

Detailed and general information about the Certej mining project can be found here.

Anunțuri

Acțiuni

informatie

2 responses

3 10 2012
3 10 2012%d blogeri au apreciat asta: