Cianura face legea în Guvernul Ponta!

3 10 2012

Astăzi, 3 octombrie, un grup de zece activişti din toată ţara a desfăşurat o acţiune de protest la Guvernul României împotriva mineritului aurifer pe bază de cianuri în România. Activiştii au închis activitatea instituţiei, legându-se cu cătuşe, lanturi, sisteme anti-furt de intrarea în incinta Guvernului, iar doi dintre ei au afişat mesajul “Cianura face legea în Guvernul Ponta”.

Prin acest protest, activiştii denunţă susţinerea de către Guvernul Ponta a mineritului cu cianuri, cât şi lipsa măsurilor active din partea administraţiei actuale în privinţa proiectelor aurifere bazate pe cianuri cu impact asupra mediului, comunităţilor locale, patrimoniului cultural şi economiei. De asemenea, activiştii solicită luarea unor măsuri legale şi administrative imediate care să prevină situaţii precum eliberarea recentă a acordului de mediu[1] pentru proiectul minier cu cianuri din localitatea Certej[2].

Acţiunea, care a durat aproximativ o oră, a demarat la orele 10.30, când patru activişti s-au legat de poarta principală a instituţiei folosind cătuşe, sisteme antifurt din oţel (U-lock-uri) şi lanţuri, ceilalţi activişti afişând bannere cu mesajele “Cianura face legea în Guvernul României”, “Certej fără cianură”, “Si USL iubeşte cianura!” şi “Romania doesn’t taste cyanide”.

La scurt timp după instalarea activiştilor un echipaj de jandarmi a intervenit pentru îndepărtarea lor de la poarta instituţiei, folosind instrumente de descarcerare pentru tăierea sistemelor antifurt cu care protestatarii se legaseră. Majoritatea activiştilor au fost târâţi cu forţa în dubele Jandarmeriei, pentru unul dintre cei rămaşi fiind necesară intervenţia echipei de descarcerare a Pompierilor.

In data de 05 iulie 2012, proiectul minier propus la Certej, judeţul Hunedoara, de către compania canadiană Eldorado Gold Corporation a primit acordul de mediu, creând astfel un precedent extrem de periculos pentru România, multiple proiecte de extragere a aurului la scară largă aflându-se la acest moment în stadiul deţinerii unei licenţe de concesiune în vederea exploatării.

Ceea ce guvernele anterioare doar au discutat, Guvernul Ponta a realizat în numai două luni de la numire, deşi, la începutul mandatului, una dintre priorităţile Guvernului era o politică extrem de precaută în ceea ce priveşte aprobarea noilor proiecte de minerit.

Solicităm Guvernului României ca, în mod direct sau prin structurile administrative subordonate, să ia următoarele măsuri:

1. Incetarea de îndată a procedurilor de autorizare şi avizare a proiectelor miniere până la adoptarea tuturor măsurilor legislative şi a reglementărilor necesare care să asigure: prevenirea oricărui impact negativ al folosirii cianurilor în industria minieră asupra sănătăţii populaţiei şi eco-sistemelor; asumarea de către companiile miniere a tuturor obligaţiilor financiare de asigurare împotriva riscurilor de mediu; dar şi pentru reabilitarea factorilor de mediu post-închidere a activităţilor miniere de explorare şi exploatare; prevenirea oricărui impact negativ al activităţilor miniere de exploatare a aurului la scară largă asupra zonelor cu potenţial arheologic sau care găzduiesc situri arheologice şi monumente istorice de importanţă locală, naţională şi universală; prevenirea oricărui impact negativ al activităţilor miniere asupra integrităţii şi factorilor de mediu din ariile naturale protejate de interes local, naţional şi european; prevenirea oricăror încălcări ale drepturilor cetăţenilor din zonele potenţial afectate la proprietate şi viaţă privată generate de desfăşurarea activităţilor miniere;

2. Declasificarea informaţiilor care deţin în momentul de faţă statutul de informaţii „secret de serviciu” sau „secret de stat” privind desfăşurarea activităţilor miniere de explorare şi exploatare a aurului la scară largă pe teritoriul României;

3. Asigurarea cadrului legal şi instituţional care să permită consultarea şi participarea publicului la toate etapele luării deciziilor privind autorizarea activităţilor de extragere a aurului la scară largă, inclusiv în cel de acordare a licenţelor miniere pentru explorare şi exploatare;

4. Asumarea de îndată a tuturor obligaţiilor statului privind ecologizarea şi revitalizarea economică a localitaţilor afectate de activităţile miniere de stat.

„Acţiunea de azi este în sine un manifest împotriva acţiunilor iresponsabile ale Guvernului Ponta. Astfel de acţiuni vor continua până când demagogia autorităţilor legată de mineritul cu cianuri va înceta şi până când Guvernul Ponta va lua măsuri reale de protecţie a comunităţilor, a mediului şi altor factori afectaţi de proiectele miniere pe bază de cianuri. Reacţiile întârziate şi defazate, declaraţii fără fundament neînsoţite de acţiuni concrete nu sunt măsuri reale!” – a declarat Ştefania Simion, participant la acţiunea de protest de astăzi.

Manifestul nostru poate fi consultat AICI.
foto: Sihastru si Ionut Ruscea

[2]Fact sheet proiectul minier de la Certej: https://regenerationromania.files.wordpress.com/2012/09/factsheet-certej_ro.pdf

––––––––––––––––––

ENG version

Cyanide does the law in Ponta Administration!

Today, the 3rd of October 2012, a groups of ten Romanian activists protested at Romania’s Government

against cyanide based mining in Romania. The activists shut down the institution’s activity and chained themselves with chains, handcuffs and U-locks by the main entrance. Two of them posted a banner with the message “Cyanide does the law in Ponta administration”.

Through this protest, the activists denounced the support of Ponta Government for cyanide based mining and the lack of active measures of the actual administration regarding gold cyanide based exploitation projects with impact on the environment, local communities and the economy. They also demanded the Government to take immediate legal and administrative measures in order to prevent assignation of environmental permits for mining projects, as the recent approval[1]  of the Certej[2].mining project.

The action that lasted approximately one hour started at 10.30 am, when four activists chained themselves by the main gate of the Government using chains, handcuffs, and U-locks. The others activists showed banners with messages such as “Cyanide does the law in Ponta Administration”, “Certej without cyanide”, “SLU loves cyanide too” and “Romania doesn’t taste cyanide”.

Short time after the activists’ installation, a team of jandarms intervened to bear away the protesters using special instruments to cut the U-locks. Nine of the activists were dragged with force in the Jandarmery vans, for the last activist resisting on the spot being necessary the intervention of a firemen special team.

On July 5th, 2012, the proposed mining project by the Canadian company Eldorado Gold Corporation at Certej, Hunedoara County has received the environmental permit, creating an extremely dangerous precedent for Romania as several large scale gold exploitation projects detain at this moment exploitation concession licences.

What the previous governments had only discussed about, the Ponta Government achieved in just two months from being appointed, though, one of the Government’s priorities extremely cautious when about approving new mining projects.

We demand the Romanian Government to, directly or through its secondary administrative structures, to take the following measures:

1. Ceasing forthright the authorization and approval procedures for mining projects until adopting all legislative measures and neccessary regulations ensuring: the prevention of any negative impact of cyanide use in mining industry on the population’s health and eco-systems; the assumption by all mining companies of all financial obligations against prejudices on environment and for environmental rehabilitation after closing the exploration and exploitation mining activities; the prevention of any negative impact of the mining activities on areas with archaelogically potential or the ones housing archaeological sites and historical monuments of local, national and universal importance; the prevention of any negative impact of mining activties on the integrity and environmental factors of the protected natural areas of local, national and European interest; the prevention of any breaking of citizens’ rights to property and private life and caused by mining activities;     

2. Declassifying the information under the “state secret” or “activity secret” status and regarding conducting large-scale gold exploration and exploitation mining activities on Romania’s territory;

3. Ensuring the legal and institutional framework to allow public participation and consultation at all stages when decisions regarding authorizing large scale gold extraction activities, including assigning exploration and exploitation mining licenses, are taken;

4. Forthright assuming all state’s obligations to rehabilitate the environment and to economically revivify the areas affected by state conducted mining activities.

„The today’s action is itself a manifesto against Ponta’s Government irresponsible actions. These kind of actions will continue until the authorities’ demagogy will stop and until the government will take real measures to protect the communities, the environment and other interested factors affected by cyanide based mining projects. The late reactions and unfundamented public declarations not being followed by specific actions are not real measures!”, declared Stefania Simion, of the protesters.

The manifesto can be consulted HERE.
Anunțuri

Acțiuni

informatie
%d blogeri au apreciat asta: